Medieordbog

Above-the-Line Synlig kommunikation/aktiviteter såsom massemedier, f.eks. annoncer, tv-reklamer etc.
Adstock Afledt effekt af kommunikationen. Dvs. effekt nu, men også over længere tid.
Advertorial Kan beskrive en klassisk annonce, der er udformet så den forveksles med en almindelig artikel. I denne form er man forpligtet til at skrive teksten 'annonce' for klart at markere, at afsenderen ikke er mediet og således ikke en del af det redaktionelle.
Begrebet kan også omfatte velafgrænset redaktionelt indhold, som er skabt i samarbejde mellem mediet og en annoncør.
Affinitet (Affinity) Kvantitativt defineret affinitetsindeks:
Et forholdstal, der angiver mediets dækning i målgruppen i forhold til dækningen af alle personer, dvs. hvor meget målgruppen overforbruger det enkelte medie i forhold til resten af befolkningen.
Et udtryk for Målrettethed.

Kvalitativt defineret affinitetsindeks:
Udtrykker målgruppens ?forhold? til mediet eller hvor intensivt mediet bruges.
- Hvor meget målgruppen værdsætter mediet
- I hvor høj grad målgruppen vurderer at få udbytte af forbruget af mediet.
Affiliate Marketing Disciplin hvor typisk mindre websites og databaser fra online nyhedsbreve anvendes og afregnes som salgskanal.
ATL Se Above-the-Line.
Backloaded Beskriver en strategi på kampagneniveau, hvor vægten af kampagnetrykket placeres sidst i kampagneperioden.
Barter Betegnelse for et system, hvor man bytter varer og tjenester.
Inden for Marketing et begreb, hvor virksomheden/annoncøren betaler med varer, tjenester eller andet end penge til et medie for annonceplads."
Behavioural Targeting En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.
Går ud på at vise bannere til brugere med en bestemt adfærd på Internettet."
Below-the-Line Mindre synlig kommunikation såsom DM, Point-of-Sale (POS), gaver etc.
Brand Equity Mærkets merværdi, som tilføres via en forbruger- og markedsrespons.
Består af 3 komponenter: mental, adfærdsmæssig og finansiel mærkeværdi.
Broadsheet et populært avisformat karakteriseret ved lange, vertikale sider på typisk 22 tommer eller længere.
Standardformatet i Danmark angives som 8 spalter bredde x 520 mm højde, hvilket samlet set anføres som 4160mm."
Bruttodækning Summen af de enkelte mediers dækningstal i en mediekombination, udtrykt procentvis eller i antal personer.
Bruttodækningen er et udtryk for det totale antal eksponeringer, hvorfor bruttodækningen kan overstige 100%.
Bruttodækning kan også udtrykkes som GRP."
Bruttofrekvens Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set en annonce/spot i en given kampagne mindst x antal gange (1+, 2+, 3+, 4+...).
Kaldes også for den akkumulerede frekvensfordeling.
Bruttofrekvens 1+: se 'Nettodækning'."
BTL Se Below-the-Line.
Burst Udtryk for en strategi, hvor kampagnetrykket er koncentreret til en afgrænset periode med højt tryk.
Kampagneaktiviteterne kan således være afgrænset til en eller få kampagner over f.eks et år."
Contextual Targeting En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.
Går ud på at vise bannere med udgangspunkt i den enkelte hjemmesides indhold (f.eks. artikler)."
CPA Cost Per Action.
Det engelske udtryk for pris pr. udført handling.
En særlig afregningsform på online kampagner.
Se også relaterede begreber CPO, CPC og CPL."
Cost Per Click. Det engelske udtryk for pris pr. klik.
En særlig afregningsform på online kampagner."
CPL Cost Per Lead.
Det engelske udtryk for pris pr. kundeemne.
En særlig afregningsform på online kampagner.
Se også relaterede begreber CPO, CPC og CPA."
CPM Cost Per Mille:
Er et engelsk udtryk for kontaktpris."
CPO Cost Per Order.
Det engelske udtryk for pris pr. ordre.
En særlig afregningsform på online kampagner.
Se også relaterede begreber CPA, CPC og CPL."
CPP CPP (Cost per Point):
Den investering der kræves for at opnå 1 TRP (1 GRP)."
CPT Cost per Thousand:
er et engelsk udtryk for kontaktpris."
CTR Click Though Rate.
Det engelske udtryk for klikrate."
Dobbeltdækning Et udtryk for det antal personer i en given målgruppe - absolut eller relativt - i en given målgruppe, der har været i sanseposition (læst/set/hørt) over for to media (eller flere), således at de ved annoncering i begge media kommer i sanseposition mere end én gang.
Dobbeltdækningen har betydning ved vurdering af nettodækningen ved en kombination af medier, idet den er udtryk for et """"spild"""", hvis kriteriet for mediaplanen alene er, at bringe så mange som muligt i målgruppen i sanseposition (mindst én gang) over for budskabet.
- Høj dobbeltdækning maksimerer frekvensen
- Lav dobbeltdækning maksimerer nettodækningen"
Dækning Ved et medies dækning forstås den andel (i procent eller antal personer) i en given målgruppe, der eksponeres ved anvendelse af mediet.
Dækningspotentiale Se Maksimal Dækning.
Earned Media Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.
Engelsk udtryk for de mediekanaler og/eller den omtale, som forbrugerne af egen drift skaber. Og beskrives ofte som den opmærksomhed eller omtale som virksomheden/annoncøren har gjort sig fortjent til (både positivt eller negativt).
Earned Media er primært opstået ifbm. de digitale og særligt de sociale medier, hvor brugerne diskuterer, kommenterer, anbefaler og anmelder virksomheder/produkter/mærker. Dog kan klassisk PR også beskrives som en Earned Media kanal.
Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved: Opfattes ofte mere troværdige. Mulighed for at opbygge equity som konkurrenter ikke umiddelbart kan påvirke. Kan være kosteffektive. Manglende kontrol med timing og budskab.
Se relaterede begreber Owned Media samt Paid Media."
Effektiv dækning Udtrykker den andel, der har været eksponeret i det effektive frekvensinterval.
Effektiv Frekvens Fuld budskabsforståelse.
Det (subjektivt eller analysebaserede) antal eksponeringer, der skal til for at realisere/udløse den ønskede respons i målgruppen.
Den effektive frekvens udtrykkes som regel som et interval (frekvensområde)."
Eksponering Påvirkning af målgruppen.
Udtryk for at en given person har mulighed for at se en annonce eller reklame.
Personen skal ikke blot have været i sanseposition, men også haft kontakt og dermed reel mulighed for at opfatte og bearbejde budskabet."
Eksponeringsfrekvensfordeling Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der er blevet eksponeret for en given kampagne henholdsvis 1 gang, 2 gange, 3 gange o.s.v.
Flighting Udtryk for en indrykningsstrategi over tid, hvor kampagnetrykket er spredt ligeligt ud over f.eks et år med lige mange kampagner og pauser.
Freemium Forretningsmodel, hvor en basisudgave af et produkt eller en service tilbydes gratis, men hvor der opnås fordele ved at opgradere til en betalt version.
Frontloaded Udtryk, der beskriver en strategi på kampagneniveau, hvor vægten af kampagnetrykket er placeret i starten af kampagneperioden.
Gallup Kompas Psykografisk segmenteringsværktøj, som giver indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil.
Udviklet af analysevirksomheden TNS Gallup.
Gennemsnitlig frekvens Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har set en reklame/er blevet eksponeret.
Gennemsnitlig OTH Opportunity to Hear:
Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition over for en given radiokanal."
Gennemsnitlig OTS Opportunity to See:
Gennemsnitlig antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition for et givet printmedie."
GRP Gross Rating Points:
Som TRP - dog er målgruppen A12+/A13+ (alle personer)"
Grænsekontaktpris Betegner den merpris, som en annoncør skal betale for at få kontaktmulighed gennem et givet medium med personer, der hidtil ikke har haft mulighed for at se den pågældende annonce. Ofte angivet som hvad det koster at eksponere yderpersoner ved en indrykning i et givet medium.
HUT Households Using Television:
Angiver den andel af husstande der ser TV på et givet tidspunkt."
Impacts Det engelske udtryk for summen af en kampagnes GRP eller TRP.
Impressions Et engelsk udtryk for eksponeringer.
Klikrate Antal gange der klikkes på et internet banner i forhold til antal eksponeringer.
Se også CTR."
Kontaktpris Den investering der kræves for at komme i kontakt med 1.000 personer i målgruppen. Kan udtrykkes for et enkelt media eller for en mediaplan som helhed.

- For TV er beregningsgrundlaget eksponeringer for spottet
- For print er beregningsgrundlaget eksponeringer over for printmediet."
Maksimal Dækning Beskriver hvor meget man maksimalt kan dække målgruppen ved at benytte mediet et uendeligt antal gange.
Mediematematik Et udtryk for de mest simple og grundlæggende beregningsformler, som benyttes i disciplinen medieplanlægning.
GRP = Nettodækning x gennemsnitlig frekvens.
TRP = Nettodækning i målgruppen x gennemsnitlig frekvens.
CPM (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i 1000 personer.

CPP (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i % (rating).
CPM (Medieplan) = Reklameomkostninger / antal eksponeringer i 1000.
CPP (Medieplan) = Reklameomkostninger / TRP"
MPX Media Page Exposure:
Angiver, hvor mange gange den gennemsnitlige side i et gennemsnitligt nummer bliver set af den gennemsnitlige læser.
MPX anvendes typisk i forbindelse med print, og angiver sandsynligheden for, at en given side bliver set/læst."
Multi-spot Multispot beskriver en tv- eller radioreklame, som er kendetegned ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng.
Nettodækning Antallet af forskellige personer i målgruppen, der har set kampagnen min. 1 gang.
Nettofrekvens Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set annoncen/spottet præcis et antal gange i en given kampagne.
Summen af nettofrekvensen er lige med bruttofrekvensen 1+, som også kaldes nettodækning."
Opt-in / Opt-out Er inden for Marketing begreber, som beskriver et system med enten tilvalg eller fravalg fra forbrugerens side.
Se relaterede begreber Permission Marketing og Spam.
Owned Media Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.
Engelsk udtryk for de mediekanaler og/eller oplevelser samt fysiske tilstedeværelse, som virksomheder selv ejer/har kontrol over.
Dette omfatter både butikker, emballage, bygninger, lastbiler, medarbejdere mv., nyhedsbreve, kundeblade, hjemmeside samt til dels helejede sponsorater og egne events.
Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved: Fuld kontrol med budskab og timing. Kendt effekt. Ofte mulighed for direkte kommunikation mellem virskomhed og forbruger. Oftest begrænset dækning.
Se relaterede begreber Earned Media samt Paid Media."
Paid Media Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.
Engelsk udtryk for betalte mediekanaler.
Beskriver primært de klassiske mediekanaler, hvor man køber annonceplads for at kunne kommunikere et budskab til forbrugerne.
Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved: Fuld kontrol med budskab og timing. Høj dækning og kendt effekt. Ofte er reklamen afbrydende for medieforbrug og omkostningstung.
Se relaterede begreber Owned Media samt Earned Media."
PBT Se Predictive Behavioural Targeting.
Predictive Behavioural Targeting En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.
Går ud på at identificere brugere, der adfærdsmæssigt minder om andre brugere, der har udført en succeshandling på annoncørens website."
Permission Marketing Permission Marketing betegner et forhold, hvor forbrugeren accepterer at modtage direkte reklame for bestemte, udvalgte forbrugsvarer, interesseområder mv. (tilvalgssystemet kaldes også opt-in, i modsætning til opt-out.
Den modsatte situation, f.eks. Elektronisk reklame uden forhåndsaccept, kaldes spam, og er ikke tilladt.
Begrebet er introduceret af Seth Godin, som sætter begrebet Permission Marketing over for den traditionelle Interruption Marketing."
POE En ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.
En sammentrækning af begreberne Paid Media (P), Owned Media (O) samt Earned Media (E)."
PUT People Using Television:
Angiver den andel af personer, der ser TV på et givet tidspunkt."
Rating Points Et antal eksponeringer, der svarer til 1% af målgruppen.

F.eks.: 1 reklamespot, der blev set af 100.000 personer i en målgruppe bestående af 1 mio. personer = 10 rating points

Kan også udtrykkes som GRP (alle personer) eller TRP (i en målgruppe)."
Responskurve Forbrugerens "reaktionsmønster" på kommunikation.
Re-targeting En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.
Går ud på at vise bannere specifikt til brugere, der allerede har udvist en interesse for et foruddefineret område, f.eks. et produkt på egen hjemmeside."
Return-on-Investment Afkast på investering.
Return-on-Marketing-Investment Afkast på marketinginvestering.
ROI Se Return-on-Investment.
ROS Se Run-by-Station.
ROMI Se Return-on-Marketing-Investment.
RSS Really Simple Syndication.
Oversat til dansk betyder begrebet helt simpel syndikering.
Er en Filstandard baseret på XML. En standard, hvorpå indhold (tekst, billeder mv.) nemt kan distribueres og integreres med andet indhold."
Run-by-Station Beskriver en defineret måde at afvikle reklamekampagner på tv- og radiostationer.
Hvis en kampagne afvikles som run by station, indebærer det, at mediet planlægger og placerer kampagnen indenfor en given periode og målgruppe mod at garantere medieeffekten (oftest TRP)."
Seeding Den del af en viral markedsføring som kendetegner arbedet med at "plante eller så" materialet på udvalgte hjemmesider, weblogs mv.
Hvor selve distributionen af det virale marketing materiale normalt er gratis, da brugerne sender til hinanden, er seeding ofte betalte placeringer på steder, som menes at kunne 'kick-starte' distributionen og den virale effekt."
SEO Search Engine Optimization
på dansk Søgemaskineoptimering, er en metode eller et sæt af metoder, hvormed man kan fremme en websides placering i diverse søgemaskiner."
SEM Search Engine Marketing:
er en form for Internet markedsføring, som søger at fremme websteder ved at øge deres synlighed på diverse søgemaskiner ved hjælp af søgemaskineoptimering (SEO), betalt placering (Adwords), indholdsbestemt annoncering (Contextual Advertising) og betalt optagelse (Paid Inclusion).

Dog har betegnelsen udviklet sig i praksis til udelukkende at omhandle betalt placering (Adwords) på søgemaskiner."
Search Engine Optimization Se SEO.
Search Engine Marketing Se SEM.
Search Se SEO og SEM.
SOV Share of Voice:
Udtryk for den enkelte annoncørs reklameforbrugs andel af det samlede reklameforbrug i markedet inden for en given periode.
Kan også udtrykkes som SOS (Share of Spendings)."
SOM Share of Market:
Udtryk for et mærkes markedsandel opgjort i værdi (penge) eller enheder."
Spam Et begreb som beskriver Elektronisk reklame uden forhåndsaccept.
Se relaterede begreb Permission Marketing."
Split-spot Split-spot beskriver en tv- eller radioreklame, som består af to eller flere spot, som direkte relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og som placeres inden for samme reklamebreak/-blok, med adskilt fra hinanden.
Tabloid et avisformat, der efterhånden anvendes af størstedelen af de danske dagblade.
Formatet er som udgangspunkt ikke en fast størrelse, men mere en teknik. Størrelsen kan variere, da den afhænger af rullebredden på det benyttede avispapir.
Standardformatet i Danmark angives som 6 spalter bredde x 365 mm højde, hvilket samlet set anføres som 2190mm.
The Long Tail Inden for Marketing et udtryk for en nichestrategi, hvor der fokuseres på mange små frem for få store (kundegrupper, distributionspunkter etc.) til at skabe volumen.
Begrebet blev udbredt af Chris Anderson i en artikel i magasinet Wired i Oktober 2004.
Her nævnte han bl.a. Amazon.com og Netflix som eksempler på virksomheder som benyttede denne strategi. Anderson beskrevet The Long Tail konceptet dybere i sin bog ""The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More""."
TRP Target Rating Points:
Summen af rating points.

F.eks.: 3 reklamespots, der hver gav 10 rating points = 30 TRP

Det gælder at: TRP = Nettodækning x gns. Frekvens"
URL En unik adresse for et dokument (en side) på internettet.
Viral Marketing Aktivitet, hvor en væsentlig del af distributionen foregår via målgruppens netværk og/eller via sociale tjenester.
Se relaterede begreber Seeding og Spreadable."
Word-of-Mouth På dansk bruger vi ofte betegnelsen mund-til-mund metoden, som vel rettere skulle hedde mund-til-øre, altså kommunikation mellem forbrugerne.
Se relaterede begreber Viral Marketing, Earned Media, Seeding."
WOM Se Word-of-Mouth.
Wear-In Et udtryk for det frekvens-niveau, der er nødvendigt for at en reklame får effekt.
Niveauet er forskelligt fra budskab til budskab.

Også kaldet MEF (minimum effective frequency)."
Wear-Out Et udtryk, der betegner det frekvens-niveau, der gør at en reklame begynder at miste sin evne til at kommunikere effektivt eller ligefrem skabe negativ effekt. Faldende grænsetilvækst i effekt.
Bidraget til at opnå budskabets målsætninger er ikke stort nok.

Der er ikke akademisk enighed om og heller ikke konsistent dokumentation for, at 'for høj' frekvens kan være direkte årsag til negativ attitude over for reklame/brand.

Dette frekvens-niveau varierer fra budskab til budskab."
Zapping Inden for Marketing beskriver Zapping den situation, hvor tv-seerne klikker væk fra reklameblokkene.